Detta är ett blogginlägg

Tack för engagemanget på fixardagen och stämman! 
 
Under året som har gått har styrelsen sett över rutiner kring det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Det betyder att styrelsen kompletterat årshjulet med viktiga uppföljningar och händelser, och synkat dessa till verksamhetens årshjul så att det hela bättre hänger ihop. 
 
Som ett led i detta har vi även sett över klagomålsrutiner och rutiner för arbete och resurser kring stöd till barn och barngrupper. Eventuella klagomål och behov av resurser för stöd ska lyftas till styrelsen. Så att styrelsen kan ta tag i frågorna så snabbt som möjligt. Klagomål och idéer är numer en stående punkt på styrelsens möten och det kommer att sättas upp förslagslådor i respektive avdelnings hall.
 
Fokus för det kommande året är fortsatt samma områden som förra läsåret, dvs  att ytterligare verka för insyn och inflytande i både verksamhet och förening samt att fortsatt systematisera och synliggöra styrelsens kvalitetsarbete. Ett sätt att utveckla medlemmarnas möjlighet till inflytande är genom dialogpromenaden på välkomstpicknicken.  Svaren från dialogpromenaden blir ju ett viktigt underlag till både föreningsstämma och till kvalitetsarbetet på både huvudmanna- och verksamhetsnivå. Regelbundna föräldraenkäter kommer också göras på höst- och vårterminen. 
 
Från och med läsåret 2016/17 kommer årets arbete och resultat att synliggöras i en kvalitetsrapport.  Från och med nu kommer protokoll från styrelsens möten att publiceras på medlemssidorna. Dessutom publicerar syrelsen löpande information om aktuella frågor. Arbetsformer/grupper för att hantera konkreta frågor/förslag som kommer upp kommer att undersökas och uppmuntras. 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-